Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje rejestracji lub zamówienia w ramach Sklepu;
2. Ustawa Prawo Przewozowe – Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. Nr 53,poz.272)
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez firmę DOMEX Sp. z o.o.
5. Sklep – serwis Internetowy dostępny pod www.domex.waw.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
6. Towar – produkty, które można zamawiać w Sklepie internetowym www.domex.waw.pl/sklep
7. Umowa Sprzedaży – umowa Sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DOMEX Sp. z o.o.. a Klientem;
8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie;
9. Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
12. Koszyk zakupowy – lista Produktów wybranych przez klienta do zamówienia.
13. DOMEX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa, NIP: 1182158404, KRS: 0000703651, Regon: 368807080

II. Postanowienia ogólne

2.1       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.domex.waw.pl/sklep
2.2       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3       Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.domex.waw.pl/sklep/ , prowadzony jest przez DOMEX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa, NIP: 1182158404, KRS: 0000703651, Regon: 368807080
2.4       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)   zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.domex.waw.pl/sklep (zwany dalej Sklepem),
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu,
c)   warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu,
d)   zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
2.5          Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie poprzez zakładkę REGULAMIN zamieszczoną na stronie sklepu pod adresem www.domex.waw.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6       Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, a w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.7 Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
2.8 Sklep internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w trakcie jego awarii.

III. Zasady korzystania ze sklepu

3.1       Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
3.2       Niezależnie od warunku opisanego w punkcie 3.1 Klient może stworzyć swój profil dokonując rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
3.3       Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
3.4      Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu. Administratorem danych jest DOMEX Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3.5     DOMEX Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:
a)   podał w trakcie rejestracji w sklepie z częściami zamiennymi dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b)   dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c)   dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DOMEX Sp. z o.o. za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DOMEX Sp. z o.o
3.5       Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody  DOMEX Sp. z o.o.
3.6       Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)   korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b)   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
c)   korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DOMEX Sp. z o.o.
d)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e)   korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.7       Usługa rejestracji w ramach Sklepu ma charakter bezterminowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 3.4 Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić chęć odstąpienia od umowy poprzez usunięcie konta, składając oświadczenie woli drogą mailową lub przesyłając pocztą, z podaniem istotnych informacji (imię, nazwisko, adres mailowy użyty do rejestracji). Chęć odstąpienia od umowy można zgłosić poprzez wypełnienie formularza według poniższego wzoru.
3.7.1    Wzór Oświadczenia odstąpienia od umowy, świadczenia usługi 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
3.7.2    Dane do odesłania oświadczenia: DOMEX Sp. z o.o., ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa sklep@domex.waw.pl
3.7.3    Odstąpienie od umowy, usunięcie konta, wiążę się z bezpowrotną utratą danych zapisanych w momencie rejestracji pod adresem www.domex.waw.pl/sklep
3.8.      Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie przesłania, z adresu mailowego podanego podczas rejestracji, potwierdzenia danych oraz chęci odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem, że:
a) transakcje rozpoczęte przed rozwiązaniem umowy muszą zostać dokończone na zasadach obowiązujących przed rozwiązaniem umowy, potwierdzenie złożonego zamówienia wiąże się z uiszczeniem wskazanych opłat.
3.9       Z ważnych przyczyn np. podanych w punkcie 3.4 Regulaminu, DOMEX Sp. z o.o. może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem wymienionym w punkcie 3.8 a) Regulaminu.


IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1       W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu  należy wejść na stronę internetowa www.domex.waw.pl/sklep, dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, wypełnić formularz zamówieniowy lub dokonać rejestracji.
4.2       Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Promocje oraz wyprzedaże maja  ograniczoną  liczbę  towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą Sprzedaży.
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam z obowiązkiem zakupu” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4       Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a)     przedmiotu zamówienia,
b)     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c)   wybranej metody płatności,
d) wybranej metody dostawy lub odbioru towaru
4.5       W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz dokończenie procesu zamówienia
4.6       W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych wysyłkowych, danych do wystawienia faktury, danych związanych z wyborem Towaru oraz płatności. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.7       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DOMEX Polska Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu
4.8       Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9       Umowę traktuje się za zawartą z momentem zatwierdzenia poprzez naciśnięcie przyciski „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.10       Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1       Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2    Podczas odbioru przesyłki kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (zalecamy również wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzenia opakowania) oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w  celu wyjaśnienia sprawy lub ustalenia warunków otrzymania sprawnego urządzenia.
Jeśli występuje szkoda niedającą się z zewnątrz zauważyć a uprawniony stwierdził uszkodzenie lub ubytek po przyjęciu przesyłki należy w terminie 7 dni zgłosić sprawę do spedycji dostarczającej przesyłkę, sporządzić protokół szkody (zalecamy również wykonanie dokumentacji fotograficznej) oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w  celu wyjaśnienia sprawy lub ustalenia warunków otrzymania sprawnego urządzenia.
Sprawdzenie przesyłki i sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym do dochodzenia odszkodowania przez uprawnionego, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką (art. 75 ust. 3 pkt 2  ustawy prawo przewozowe)  z tytułu uszkodzenia lub uszkodzenia i ubytku przesyłki transportowej.
5.3       Zamówienia złożone poprzez Sklep, realizowane są tylko wysyłkowo, jak również możliwy jest odbiór osobisty (po uprzednim uregulowaniu płatności). Koszty dostawy podane są w zakładce dostawa oraz doliczane są do każdego zamówienia indywidualne. Koszty te uzależnione są od wagi, wartości zakupowej koszyka oraz formy płatności.
5.4     Zapłata za towar bezpośrednio w siedzibie Sklepu jest niemożliwa.
5.5     Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
– w przypadku płatności „za pobraniem” spedycja Fedex lub DHL – 2 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
– w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 2 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu
– czas realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony do 7 dni roboczych
– w szczególnym przypadku zamówienie może zostać anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony mailowo
5.6          Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi, na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, faktury VAT.
5.7          Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta spedycją Fedex lub DHL. W razie Odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar z magazynu Sklepu znajdującego się pod adresem ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa.
5.8         Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może kontaktować się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.
5.9         Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia w zakładce Dostawa lub ustalane indywidualnie w zależności od formy płatności.
5.10         Dodatkowe informację dotyczące wysyłki dostępne w zakładce Dostawa i Płatność


VI. Ceny i metody płatności 

6.1       Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2       Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: mBank 54 1140 2004 0000 3502 7725 2597
c) za pobraniem przy odbiorze towaru
6.3     Dodatkowe informację dotyczące płatności dostępne w zakładce Dostawa i Płatność

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1       Klient, w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, otrzymania nabytej rzeczy, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. W takim przypadku Sprzedający zwróci koszty zakupionego produktu oraz koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki obowiązujące w momencie zakupu. Odstąpienie od umowy można dokonać poprzez wypełnienie oświadczenia woli w formie formularza, którego wzór znajduje się poniżej lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej z zawarciem potrzebnych informacji: numer faktury zakupu, adres dostarczenia przesyłki, numer telefonu, numer zamówienia numer konta na które zostanie zwrócona należność w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez DOMEX Sp. z o.o.
7.2       Wypełnione oświadczenie, w formie formularza lub wiadomości mailowej, należy przesłać na adres mailowy serwisu lub wysyłać listownie na adres DOMEX Sp. z o.o., ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa. Adres mailowy, na który należy przesyłać informacje to sklep@domex.waw.pl
7.3       Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy, zwrotu nabytej rzeczy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Formularz do pobrania TUTAJ (tu może być link do formularza)
7.4       Termin 14-dniowy, odstąpienia od umowy, liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.5       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jej upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: DOMEX Sp. z o.o., ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa za pośrednictwem przesyłki zrealizowanej pocztą polską. Przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane przez DOMEX Sp. z o.o.
Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie, w jakiej oświadczenie zostało złożone do DOMEX Sp. z o.o.
7.6       Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie woli odstąpienia od umowy, zwrotu nabytej rzeczy według informacji zawartych w punkcie 7.1 Regulaminu.
7.7       Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1       DOMEX Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi w przypadku wystąpienia wady prawnej oraz z tytułu gwarancji w przypadku wystąpienia wady fizycznej, w zakresie określonym Ustawą o Prawach Konsumenta.
Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie produktu.
8.2       Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@domex.waw.pl.  DOMEX Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni (reklamacje składane z tytułu rękojmi) lub w terminie do 14 dni roboczych (reklamacje składane z tytułu gwarancji), a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3       DOMEX Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumencie gwarancyjnym zgodnym z wymaganiami prawnymi. Wzór karty gwarancyjnej znajduje się w zakładce GWARANCJA na stronie głównej www.domex.waw.pl/sklep. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem poczty e-mail sklep@domex.waw.pl
8.4      Gwarancja oraz rękojmia nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego oraz nie zostały spełnione warunki art. 76 ustawy prawo przewozowe.
„Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo przewozowe:
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”
8.5       Dodatkowe informację dostępne w zakładce Reklamacje i Zwroty

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, kontakt

9.1      DOMEX Sp. z o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2       Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DOMEX Sp. z o.o.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres DOMEX Sp. z o.o., ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa, mailowo pod adres sklep@domex.waw.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4          W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5       DOMEX Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.6       Kontakt z DOMEX Sp. z o.o.
Klient może kontaktować się z DOMEX Sp. z o.o w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
• pisemnej na adres: DOMEX Sp. z o.o., ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa
• mailowej na adres: sklep@domex.waw.pl
• za pomocą odnośnika KONTAKT, dostępnego na stronie głównej www.domex.waw.pl/sklep po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

X. Postanowienia końcowe

10.1     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DOMEX Sp. z o.o., ul. J. Conrada 13, 01-922 Warszawa. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DOMEX Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu ART. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DOMEX Sp.z o.o.
10.3     Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
10.4     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przepisy ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.