Obowiązek zakupu kasy fiskalnej nałożony został na przedsiębiorców, sprzedających towary bądź usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zarówno podatnicy VAT, jak i osoby z niego zwolnione mogą skorzystać z ulgi na jej zakup, w przypadku zakupu kasy fiskalnej on-line lub kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. W naszym wpisie wyjaśniamy, na czym polega ulga.

Na czym polega ulga na zakup kasy fiskalnej online?

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line skorzystać mogą podatnicy, rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą tego typu kas. Mogą liczyć oni na zwrot części kosztów z zakupu urządzenia w postaci prawa do odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online, w wysokości 90% jej ceny. Kwota ta nie może jednak wynosić więcej niż 700 złotych. Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Aby móc skorzystać z omawianej ulgi należy między innymi rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, a także posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty należności.

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla podatników VAT

W przypadku podatników VAT, odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej dokonuje się w pliku JPK_V7 w rozliczeniu za okres, w którym zaczęto ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, przy czym kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a podatku naliczonego.

Jeśli podatnik VAT rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego kwota odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej nie może przekraczać kwoty podatku VAT, podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy.

Jak odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej nie będąc podatnikiem VAT?

Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku nievatowców, ewidencjonujących sprzedaż na kasie fiskalnej odbywa się na podstawie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku tym należy uwzględnić:

  • imię i nazwisko podatnika, 
  • dane adresowe,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • numer rachunku do zwrotu kwoty.

Wniosek składa się w następnym miesiącu po rozpoczęciu ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej z kopią dowodu zapłaty oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego na kasie fiskalnej, potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży.